Anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor

Lista cuvinte - peste 70 de termeni - ok-advertising.ro - PDF Free Download

Profil socio-economic al regiunii. Disparităţi regionale 2. MEDIU 2. Figura nr Sursa: Institutul Național de Statistică Din punct de vedere administrativ, regiunea Sud Muntenia anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor formată din șapte judeţe Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman16 municipii, 32 de oraşe şi comune cu sate.

Un alt aspect important cu influenţe majore în dezvoltarea regiunii îl constituie şi prezenţa, în partea de sud a regiunii, a fluviului Dunărea. Declarat parte a Coridorului Pan - european de transport VII al Uniunii Europene, fluviul reprezintă o cale navigabilă importantă, care face legătura între anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor Sud Muntenia, portul Constanţa, centrele industriale din vestul Europei şi portul Rotterdam.

Totodată, prin sistemele RO-RO si ferry-boat dezvoltate în portul Constanţa, se realizează conectarea dintre spațiul european şi Orientul Mijlociu, zona caucaziană şi zona caspică, pe trasee cu mare potențial de resurse energetice şi de trafic de mărfuri. Astfel, prin poziția sa ca port la Marea Neagră şi punct terminus al legăturii cu Marea Nordului, Portul Constanţa reprezintă principala placă turnantă a fluxurilor de trafic din bazinul Mării Negre. Porturile din regiunea Sud Muntenia sunt conectate la reţele de drumuri naţionale, europene şi de căi ferate, iar facilităţile portuare existente şi cele care vor fi dezvoltate permit ca unele dintre acestea de exemplu portul Giurgiu să fie transformate în noduri principale logistice pentru transportul multimodal.

anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor cei mai buni chirurgi plastici anti-imbatranire

Astfel, prin poziția sa geografică, regiunea Sud Muntenia prezintă o serie de specificități care influențează conformația și dinamica sistemului de așezări. Plasarea geostrategică a României în cadrul Uniunii Europene şi calitatea de stat membru al Uniunii Europene sunt vitale pentru evoluţia acesteia, dar implică atât drepturi, cât şi obligaţii, printre care şi adaptarea la cerinţele politicilor Uniunii Europene.

Video: Lupus Vs. Rozacee, Diferențe De Simptome, Cauze și Tratament

În perioada de programareregiunile din Uniunea Europeană au fost împărţite şi finanţate de Comisia Europeană, în două categorii, în funcţie de venituri, respectiv: regiuni mai puţin dezvoltate şi regiuni mai dezvoltate. Această zonă este caracterizată prin probleme tipice zonelor de frontieră, iar prezenţa graniţei limitează schimburile economice, sociale, culturale, afectează managementul comun şi eficient al teritoriului şi duce la creşterea gradului de marginalizare şi izolare faţă de centrele anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor, importante.

În cadrul acestui program, toate judeţele din regiunea Sud Muntenia au fost eligibile, relaţiile transnaționale fiind dezvoltate cu parteneri din ţări precum: Germania, Ungaria, Slovenia, Croația, Slovacia, Bulgaria, Serbia, Bosnia Herzegovina, Moldova și Ucraina.

Programele au vizat acţiuni de sprijinire a procesului de schimb de informaţii şi bune practici cu privire la dezvoltarea urbană, modernizarea serviciilor publice, incluziunea socială şi antreprenoriatul, realizarea de studii şi corelarea datelor referitoare la domenii de interes comun, precum și cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele și mediu și utilizarea eficientă a resurselor.

CONCLUZII: Din punct de vedere teritorial, regiunea Sud Muntenia ocupă locul anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor 3-lea ca mărime la nivel naţional; Din punct de vedere geografic, regiunea Sud Muntenia deţine o poziție strategică, potenţată şi de prezența celei mai importante căi navigabile din Europa fluviul Dunăreacare îi asigură legătura cu Marea Neagră prin portul Constanţa şi de aici cu Canalul de Suez; Cu toate că fluviul Dunărea reprezintă un imens stimul de dezvoltare pentru economia judeţelor riverane din cadrul regiunii Teleorman, Giurgiu, Călăraşipotenţialul de transport pe apă oferit de Dunăre este insuficient exploatat la momentul actual.

Oportunitățile pentru soluționarea acestei probleme sunt date de adoptarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării și stimularea cooperării cu Bulgaria prin programele de cooperare transnațională și transfrontalieră, în care regiunea deține experiență; Poziţia geografică a regiunii Sud Muntenia a determinat anumite particularități ale dimensiunii sale urbane: dezvoltare urbană inhibată din cauza plasării Bucureștiului în centrul regiunii, prezența unei axe importante de dezvoltare Brașov Ploiești București Giurgiuprezența conurbației Valea Prahovei cu specializare turistică, oportunitatea formării conurbației București Ploiești Târgoviște Pitești şi existența celor 5 orașe pereche anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor Dunăre.

Regiunea Sud Muntenia mărginește partea de sud a Carpaţilor Meridionali și Orientali spre Câmpia Română și are drept anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor naturală, fluviul Dunărea.

Relieful regiunii este caracterizat prin varietate, dispunere în formă de amfiteatru și predominanţa formelor de relief de joasă altitudine. Figura 2. Culmile montane se desfăşoară pe două direcţii paralele ce corespund axelor majore de cutare a formaţiunilor geologice, cu o direcţie vest-est specifică, în general, munţilor de la vest de Dâmboviţa şi o direcţie perpendiculară de la nord-sud la est de această vale.

În masivul Făgăraș se găsesc cele mai înalte vârfuri muntoase din România și anume, Vârful Moldoveanu 2. Dealurile subcarpatice şi podişurile piemontane reprezintă treapta intermediară între munţi şi câmpie, desfăşurată la marginea Carpaţilor Meridionali şi Orientali.

Au altitudini care scad de la m la contactul cu muntele, la m la contactul cu câmpia. În cuprinsul lor, la contactul cu Carpaţii, se evidenţiază o unitate mai înaltă, de dealuri submontane, ce alternează cu mici depresiuni intercalate. Spre sud, la vest de judeţul Argeş, se dezvoltă o unitate piemontană la contactul cu terapie cu lumină profesională anti-îmbătrânire de lux reprezentând partea estică a Podişului Getic.

Câmpia ocupă cea mai mare parte a regiunii Sud Muntenia, fiind situată în partea de sud a anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor şi corespunzând părţii centrale şi estice a Câmpiei Române. Aici se remarcă altitudinile coborâte, interfluviile plane şi largi, văile puţin adâncite în suprafaţa iniţială, flancate de terase şi de lunci bine dezvoltate.

Din punct de vedere geologic, la suprafaţă predomină depozitele loessoide, dispuse peste o cuvertură de pietrişuri şi nisipuri. De la vest la est se succed Câmpia Piteştilor, Câmpia Târgoviştei şi Câmpia Ploieştilor, acestea reprezentând unităţile de câmpie înaltă. Câmpia Burnazului se desfăşoară între Dunăre la sud, Câlniştea la nord, Teleorman cu Vedea la vest şi Argeş la est, în cadrul regiunii găsindu-se extremitatea sa vestică. Tot în cadrul regiunii Sud Muntenia se găseşte şi jumătatea sudică a Câmpiei Boianului, ce scade în altitudine de la nord-vest spre sud-est.

Morfogenetic, câmpia este constituită din nivelul propriu-zis de câmp şi terasele Dunării, în partea sudică. În partea sud-estică a regiunii se individualizează foarte bine lunca Anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor, o unitate mai joasă cu o lărgime apreciabilă kmremarcându-se existenţa următoarelor sectoare: Mostiştea - Călăraşi, Călăraşi - Vadu Oii Balta Borcea şi Vadu Oii - Giurgeni CLIMA Integrată climatului temperat-continental, cu nuanţe de excesivitate mai pronunţate pe măsura înaintării spre est şi sud-est, regiunea Sud Muntenia beneficiază de toate tipurile climatice dezvoltate altitudinal, de la clima de luncă joasă din câmpie, la cea de dealuri şi podişuri, până la cea de munte.

anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor Recenzii anti-îmbătrânire rtvl

Totodată, suprapus acestor tipuri climatice, regiunea Sud Muntenia primeşte şi influenţe climatice de tranziţie umede oceanice şi submediteraneene în vest şi de ariditate continental - excesive din est şi sud-est. Printre acestea, amintim efectele de foehn resimţite pe versanţii sudici şi sud-estici ai Carpaţilor Meridionali, adăpostul orografic prezent tot timpul anului în ariile depresionare subcarpatice sau prezenţa şi acutizarea contrastelor termice şi hidrice, favorizate de advecţiile de aer fierbinte tropical generator al fenomenelor de secetă şi uscăciune sau rece polar şi arctic care determină producerea fenomenelor periculoase de iarnă îngheţ, brumă, viscol, polei.

Particularităţile climatice ale regiunii analizate, determinate de cele ale suprafeţei subiacente 1 şi de radiaţia solară specifică, se dezvoltă pe fondul etajelor climatice REGIMUL TERMIC Regimul termic se remarcă prin reducerea valorilor tuturor parametrilor de la sud spre nord, de la medii anuale de peste 11 0 C caracteristice luncii, teraselor Dunării, sudului Bărăganului şi Bălţii Ialomiţei, până la valori mai scăzute, de -2 0 C frecvente pe cele mai mari înălţimi muntoase.

Particularităţile geografice locale impuse, în special, de etajarea reliefului, determină și etajarea tuturor elementelor climatice, iar morfologia şi micromorfologia acestuia determină alte caracteristici locale topoclimatice care se dezvoltă pe etaje climatice. În consecinţă: Temperatura medie anuală se reduce de la sud spre nord, respectiv de la valori de peste 11 0 Anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor caracteristice luncii și anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor Dunării, porţiunilor sudice ale Bărăganului de Sud și Bălţii Ialomiţei, până la valori de mai puţin de -2 0 C pe plaiurile alpine; Temperatura medie a lunii celei mai reci - ianuarie scade dinspre sud și sud-est, de la circa 2 0 C în lunca Dunării, la valori mai mici de -3 0 C pe câmpurile interfluviale, fiind uşor mai crescută în regiunea deluroasă cu altitudini de m, după care scade din nou o dată cu creşterea altitudinii până la mai puţin de C pe plaiurile alpine; Temperatura medie a lunii celei mai calde - iulie variază în acelaşi sens, de la valori mai mari anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor 23 0 C în regiunile sudice din lunca și terasele Dunării, la valori de C pe câmpurile interfluviale, atingând temperaturi de C în zonele de deal şi podiş situate la m altitudine, pentru ca să se reducă sensibil până la mai puţin de 8 0 C în zonele alpine.

Între atmosfera și suprafața subiacentă au loc schimburi energetice și de apă în mod continuu, depinzând de caracteristicile solului, existența reliefului, felul și întinderea învelișului vegetal. Astfel, procesele pluviogenetice acoperă o gamă deosebit de neuniformă în cuprinsul teritoriului, dependentă de multitudinea caracteristicilor locale ale suprafeţei subiacente, influenţate activ de circulaţia generală atmosferică.

Lunile cele mai secetoase sunt în regim multianual februarie-martie, iar maximul pluviometric este bine evidenţiat în luna iunie.

Vulcanul Aogashima, Japonia

Schimbarea climei este un fenomen global cu impact direct asupra tuturor ecosistemelor naturale. Ecosistemele zonale silvice, împreună cu cele de stepă şi stâncării, sunt cele mai dependente de condiţiile climaterice din regiune, cele mai vulnerabile faţă de factorii climaterici.

Vulnerabilitatea sporită a acestor ecosisteme este rezultatul funcţionalităţii scăzute, cauzate de fragmentare şi degradare. Conform Strategiei Naționale a României privind schimbările climaticeregiunea Sud Muntenia este cea de-a doua cea mai vulnerabilă la schimbările climatice din România, după regiunea Sud Est. Aceasta se traduce într-o creștere continuă a temperaturilor medii înregistrate ale atmosferei în imediata apropiere a solului și cu modificări ale regimului hidric, acestea fiind doar efectele viitoare asupra climei efectele schimbărilor climatice se regăsesc prezentate mai explicit în subcapitolul 2.

Biodiversitatea este esenţială pentru serviciile ecosistemelor, adică serviciile pe care le oferă natura: reglarea climei, apa şi aerul, fertilitatea solului şi producţia de alimente, combustibil, fibre şi medicamente.

VINDECAREA OBOSELII - REMEDII NATURISTE - TRATAMENTE, LEACURI, SANATATE

Flora şi fauna constituie un patrimoniu natural de valoare estetică, ştiinţifică şi culturală. În regiunea Sud Muntenia, diversitatea formelor de relief, structura geologică și altitudinea oferă condiții deosebit de variate ce au determinat dezvoltarea unei flore și faune bogate, cuprinzând specii rare ce este terapia cu lumină roșie anti-îmbătrânire pe cale de dispariție și protejate prin lege FLORA Etajarea biopedoclimatică a regiunii Sud Muntenia anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor mult mai evidentă pe versantul sudic al Carpaţilor Meridionali şi ai Munţilor Baiului, Ciucaş şi Siriu, cuprinzând etajul alpin, etajul subalpin şi etajul 16 forestier.

La acestea se adaugă zona pădurilor de foioase nemorale în unităţile de deal şi podiş, în timp ce în Câmpia Română se dezvoltă silvostepa şi stepa.

Etajul pădurilor de molid Picea abies se dezvoltă în mod natural între m şi m. Molidişurile sunt bine dezvoltate în Carpaţii Orientali Munţii Ciucaş, Munţii Baiupe când în Carpaţii Meridionali se prezintă, în general, sub forma unor benzi destul de înguste care înconjoară etajul subalpin.

Subetajul pădurilor de fag şi de amestec de fag cu răşinoase se întâlneşte în dealurile înalte în general peste mprecum şi pe versanţii munţilor până la altitudini de m. Pădurile de amestec de fag cu răşinoase anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor suprafeţe foarte mari în Carpaţii Orientali, în Munţii Baiului şi Ciucaş, precum şi în estul Subcarpaţilor Getici şi în Subcarpaţii de Curbură.

Zona pădurilor de foioase nemorale pădurile de stejar, ulm, jugastru, sorb ocupă, în general, câmpiile înalte, situate la altitudini de aproximativ m Câmpia Găvanu-Burdea, Câmpia Ploieşti. Zona de silvostepă se întinde ca o fâşie de lăţimi variabile în sudul Câmpiei Române, având o dezvoltare mai mare în partea de vest a Bărăganului. Extinderea utilizării antropice a făcut ca pajiştile de silvostepă să dispară în cea mai mare parte, ca şi multe dintre păduri, cele rămase fiind puternic transformate datorită păşunatului în pădure şi a exploatărilor forestiere.

Aici se întâlnesc specii de stejar pufos, stejar cumpara piele anti-imbatranire, cărpiniţă și arţar tătărăsc. Zona de stepă este localizată în estul Câmpiei Române, ocupând jumătatea estică a Câmpiei Bărăganului. Vegetaţia primară de stepă a fost, aproape în totalitate, înlocuită cu culturi agricole iar, în porţiunile restrânse în care se mai află vegetaţie naturală, aceasta este puternic degradată din cauza păşunatului excesiv.

În condiţii locale specifice exces sau deficit pronunţat de umiditate, condiţii nefavorabileapare o vegetaţie diferită anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor cea caracteristică pentru condiţiile zonale, numită vegetaţie intrazonală şi azonală, fiind reprezentată de vegetația psamofilă de nisipuri, localizată în Câmpia Bărăganuluivegetația de sărătură în jurul lacurilor şi izvoarelor sărate sau în locuri depresionare, cu sol sărăturat, din estul Câmpiei Române şi vegetația de luncă existentă în luncile interioare din judeţele Argeș, Dâmboviţa, Ialomiţa și Teleorman.

Zonele și etajele de vegetație din regiunea Sud Muntenia Sursa: Institutul de Geografie al Academiei Române FAUNA Fauna caracteristică regiunii Sud Muntenia este variată, iar anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor acesteia este în concordanţă cu condiţiile de mediu impuse de zonele şi etajele de vegetaţie, la care se adaugă câteva particularităţi în privinţa compoziţiei, originii şi distribuţiei geografice a speciilor.

Lista cuvinte - peste 70 000 de termeni - bistritza.ro

Descrierea faunei specifice regiunii se poate consulta în anexa nr Pădurile și spaţiile deschise, cultivate agricol, adăpostesc o mare varietate de mamifere, în timp ce fauna aviară este întâlnită pe cele mai mari înălţimi din Munţii Făgăraş, Bucegi, Iezer, Ciucaş, dar și în pădurile de foioase. În lunca Dunării, lucrările hidroameliorative au dus la înlocuirea pădurilor inundabile natural cu plantaţii de plop în monocultură, care nu oferă condiţii bune de cuibărit pentru păsări, aici remarcându-se o diversitate mai mică a speciilor de păsări.

Fauna ihtiologică este bine reprezentată în apele din sudul Subcarpaţilor, nordul și sudul Podişului Getic și în Câmpia Română. Fluviul Dunărea, pe de altă parte, găzduiește numeroase specii de pești, inclusiv unele foarte rare din categoria speciilor de peşti bentonice.

anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor recomanda o crema antirid

Rezervațiile naturale şi monumentele naturii din regiune cuprind o mare varietate de ecosisteme, plante şi animale rare, forme de relief deosebite, puncte fosilifere şi diferite obiective geologice.

Cele mai extinse rezervaţii au suprafeţe de ha, cum este rezervaţia Iezerul din Călărași, ce ocupă o suprafaţă de ha 6. Multe rezervaţii şi monumente ale naturii au o mare importanţă fitogeografică. Astfel, sunt protejate în diferite rezervaţii: arinul Pădurea Sinaiaun amestec interesant de specii caracteristice silvostepei şi pădurile de fag în Pădurea Ciornuleasa judeţul Călăraşi etc.

anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor produse anti-imbatranire cu cupru

Alte rezervaţii s-au constituit pentru protecţia unor plante meridionale. Dintre rezervaţiile geologice şi geomorfologice, importantă este Rezervaţia Muntele de Sare de la Slănic - Prahova. Parcul Național Piatra Craiului situat pe teritoriul judeţelor Argeş şi Braşovconstituit înare ca nucleu rezervaţia complexă Piatra Craiului Mare, înfiinţată în Are o suprafaţă de ha şi corespunde celei mai impunătoare creste calcaroase din Carpaţii Româneşti.

anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor diferite rezultate anti-îmbătrânire la bărbați

Parcul are o valoare deosebită pentru conservarea biodiversităţii ce cuprinde 50 de specii de plante endemice, cum este garofiţa Pietrei Craiului care se întâlneşte numai aici și care reprezintă simbolul floristic al masivului. Parcul Natural Bucegi care se întinde pe teritoriul judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Brașov este situat în estul Carpaţilor Meridionali, la o distanţă de numai km de capitala ţării.

Are o suprafaţă 4 Sursa: 5 Anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor 6 Sursa: 18 19 de ha și a fost înfiinţat în anul pe baza unor studii începute în anul Relieful corespunde unui anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor suspendat, dezvoltat pe conglomerate şi gresii, cu versanţii exteriori abrupţi şi platouri structurale care înclină spre axa văii Ialomiţa.

Pe calcare se dezvoltă un relief carstic cu numeroase peşteri, chei, doline şi lapiezuri, iar pe conglomerate şi gresii, forme de anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor spectaculoase Babele, Sfinxulîn timp ce sectorul înalt a fost modelat de gheţarii cuaternari. Cea mai mare parte a parcului corespunde etajului forestier cu păduri întinse de molid, brad, zadă şi fag. Asociaţiile vegetale de pajişti alpine şi subalpine cu numeroase specii endemice carpatice se păstrează în circurile glaciare şi pe versanţii abrupţi.

În asociaţiile amintite intră şi câteva endemisme regionale regăsite numai în munţii Bucegi, Ciucaş, Bârsei ca: prescuricea, mirodeaua, cosaciul, firuţa sau specii rare cum sunt: tisa, zambru, iedera albă, ghinţura galbenă, floarea de colţ. Dintre endemisme carpatice de remarcat sunt: gălbinele de munte, crucea voinicului, colţisorul glanduros.

Parcul Natural Comana judeţul Giurgiucu o suprafaţă de ha este localizat în Câmpia Română, la sud de Bucureşti şi cuprinde rezervaţia naturală Pădurea Comana.

Parcul a fost înfiinţat în anul şi include 10 rezervaţii ştiinţifice în care sunt ocrotite diferite ecosisteme naturale şi antropice specifice mediului Câmpiei Române păduri, pajişti, terenuri umede, aşezări rurale cu activităţi tradiţionale şi terenuri agricole.

APSA Iezer Călăraşi este un habitat de apă dulce cu ape mezotrofe, important în menţinerea şi dezvoltarea habitatelor păsărilor migratoare, sedentare şi de pasaj și adăposteşte o serie de specii periclitate, vulnerabile sau pe cale de dispariție atât la nivel naţional, cât şi anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor nivel internaţional.

anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor eluage ser anti-imbatranire

Pădurea Troianu, din județul Teleorman, este rezervaţie naturală pentru protejarea speciei de Paeonia peregrina var. Balta Anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor, tot din județul Teleorman este considerată arie de protecţie specială avifaunistică, cu o floră specifică regiunilor de silvostepă, în care se întrepătrund elemente specifice luncilor marilor fluvii şi zonelor sărăturoase, apărute ca urmare a activităţilor antropice.

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti a iniţiat demersurile necesare declarării Pădurii Trivale, ca arie naturală protejată de interes naţional categoria IV IUCN rezervație naturală au o suprafață de ,33 ha. Ariile protejate reprezintă piatra de temelie a conservării biodiversității; acestea contribuie la conservarea habitatelor importante, furnizează refugii, permit migrarea și mișcarea anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor, asigurând menținerea proceselor naturale asupra peisajului.

Ariile protejate nu numai că ajută la conservarea biodiversității, ci asigură şi bunăstarea populației, oferind resurse de trai pentru milioane de oameni, reprezentând sursa primară de apă potabilă și un factor esenţial în asigurarea securității alimentare la nivel mondial, național sau regional.

Fileshare.ro Lucian Boia - Mitul longevitatii. Cum sa traim 200 de ani 0.

Ariile naturale din regiunea Sud Muntenia deţin atuuri importante pentru dezvoltarea activităţilor recreative și turistice, activităţi ce pot aduce venituri importante, atât celor ce le administrează, cât şi comunităţilor locale RESURSELE DE APĂ Resursele de apă din regiunea Sud Muntenia sunt constituite din ape de suprafaţă râuri, lacuri naturale şi lacuri de acumulare amenajate, fluviul Dunărea şi ape subterane.

Rețeaua hidrografică din regiunea Sud Muntenia 20 21 Sursa: Institutul de Geografie al Academiei Române Lacurile ocupă un loc Brutarii crema anti-imbatranire si antirid în hidrografia regiunii Sud Muntenia, fiind împărțite în lacuri de albie, luncă și antropice, enumerarea acestora putând fi regăsită în anexa nr Numărul mare de lacuri antropice reprezintă un efect al dezvoltării economico-sociale a așezărilor, al necesarului tot mai mare de apă potabilă și industrială, dar și al adăugării funcției de agrement unora dintre acestea.

Condiţiile de formare a lacurilor din arealul regiunii ţin de caracteristicile geologice loessuride relief câmpuri, arii subsidentede morfohidrografia luncilor, de ariditatea climei, de regimul hidric şi de activităţile antropice. Apele subterane din partea de nord a regiunii sunt cantonate în conglomeratele anti-imbatranire si suprapopularea cerbilor masivele Ciucaş şi Bucegi. Acesteia îi succede fâşia Subcarpaţii de Curbură săracă în resurse de apăurmată de trena depunerilor aluvial-proluviale de la exteriorul Subcarpaţilor extrem de bogate în resurse de apă potabilă.

Citițiși