Cum să îndepărtezi o ridă adâncă de pe frunte

cum să îndepărtezi o ridă adâncă de pe frunte

Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile, când vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura, şi te vor strânge din toate părţile; te vor face una cu pământul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău; şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.

De pe creasta Muntelui Măslinilor —Isus privea Ierusali- mul. Plăcută şi paşnică era scena care se desfăşura în faţa Sa. Era sărbătoarea Paştelui şi, din toate ţările, copiii lui Iacov se adunaseră acolo pentru a participa la marea sărbătoare naţională.

În mijlo- cul grădinilor şi al viilor, cu pajişti înverzite, presărate cu corturile pelerinilor, se înălţau colinele în terase, palatele impunătoare şi for- tăreţele masive ale capitalei lui Israel.

Psalmii 48, 2. Se puteau vedea clădirile măreţe ale templului. Razele apusului de soare luminau albul ca de zăpadă cum să îndepărtezi o ridă adâncă de pe frunte zidurilor lui de marmură şi se reflectau pe poarta de aur, pe turn şi pe turnurile mai mici, ascuţite.

Care copil al lui Israel putea privi scena aceasta fără un simţământ de bucurie şi admiraţie!

cum să îndepărtezi o ridă adâncă de pe frunte

Dar mintea lui Isus era ocupată de gânduri cu totul deosebite. În mijlocul bucuriei generale a alaiului triumfal, în timp ce ramurile de palmier unduiau, în timp ce osanalele vesele trezeau ecourile colinelor şi mii de glasuri Îl declarau împărat, Mântuitorul lumii a fost copleşit de o durere neaşteptată şi tainică.

El, Fiul lui Dumnezeu, Cel făgăduit lui Israel, a cărui putere învinsese moartea şi chemase din mormânt pe 13 prizonierii ei, era în lacrimi, nu din cauza unei dureri obişnuite, ci a unei agonii adânci, nestăvilite.

Lacrimile Sale nu erau pentru Sine, deşi cunoştea bine calea pe care picioarele Sale urmau să urce. Înaintea Sa era Ghetsemani, scena apropiatei Sale agonii. Isaia 53, 7.

cum să îndepărtezi o ridă adâncă de pe frunte

Nu prea departe era Calvarul, locul răstignirii. Pe drumul pe care Hristos avea să calce în curând, urma să cadă groaza unui întuneric des, atunci când El avea să Se ofere ca jertfă pentru păcat. Cu toate acestea, nu contemplarea aces- tor scene arunca umbră asupra Lui în acest ceas de bucurie.

Navigare în articol

Nu o presimţire a groazei Sale supraomeneşti întuneca acest spirit neego- ist. El plângea pentru miile de condamnaţi din Ierusalim, datorită orbirii şi nepocăinţei acelora pe care venise să-i binecuvânteze şi să-i mântuiască. Istoria de mai bine de o mie de ani, de favoare deosebită şi ocro- tire, manifestate de Dumnezeu faţă de poporul ales, era deschisă în faţa ochilor lui Isus.

Acolo era Muntele Moria, unde fiul făgăduinţei, o victimă ce nu se împotrivise, fusese adus la altar, ca simbol al jert- firii Fiului lui Dumnezeu. Acolo, legământul binecuvântării, slăvită făgăduinţă mesianică, fusese confirmat tatălui celor credincioşi Ge- neza 22, 9. Acolo, flăcările jertfei care s-au înălţat către cer [19] din aria lui Ornan îndepărtaseră sabia îngerului pierzător 1 Cronici 21 — simbol potrivit al jertfei Mântuitorului şi al mijlocirii Sale pentru cei vinovaţi.

Ierusalimul fusese onorat de Dumnezeu mai pre- sus de tot pământul.

Dados do documento

Psalmii Acolo, timp de veacuri, sfinţii prooroci îşi rostiseră soliile de avertizare. Acolo, preoţii îşi legănaseră cădelni- ţele, iar norul de tămâie preparate pentru îndepărtarea ridurilor cu rugăciunile închinătorilor se înălţaseră înaintea lui Dumnezeu.

Zilnic, acolo fusese oferit sângele mieilor înjunghiaţi, arătând în viitor către Mielul lui Dumnezeu. Acolo, Iehova Îşi descoperise prezenţa în norul de slavă de deasupra tronului milei. Acolo se găsea începutul acelei scări tainice, care unea pământul cu cerul Geneza 28, 12; Ioan 1, 51 — acea scară pe cum să îndepărtezi o ridă adâncă de pe frunte îngerii lui Dumnezeu coborau şi urcau şi care deschidea lumii drumul către Sfânta Sfintelor.

Dacă Israel, ca popor, ar fi păstrat supunerea lui faţă de Cer, Ierusalimul ar fi rămas pentru totdeauna ca Distrugerea Ierusalimului 15 ales al lui Dumnezeu Ieremia 17, Dar istoria acestui popor favorizat era un raport de nelegiuire şi răzvrătire.

Ei se împotriviseră harului ceresc, abuzaseră de privilegiile lor şi dispreţuiseră ocaziile. Când mustrarea, implorarea şi certarea n-au mai avut efect, El le-a trimis cel mai bun dar al Cerului; mai mult chiar, El a revărsat tot cerul în acest singur dar. Însuşi Fiul lui Dumnezeu a fost trimis să mijlocească pentru cetatea nepocăită.

Hristos a fost Acela care l-a adus la existenţă pe Israel, crescându-l ca pe o viţă aleasă din Egipt Psalmii 80, 8. Mâna Sa îi îndepărtase pe păgâni dinaintea lui. Grija Sa ocrotitoare îl înconjurase. Slujitorii Săi fuseseră trimişi să îl hrănească.

Deşi atunci când aştepta să facă struguri buni rodise struguri sălbatici, El a venit personal la via Sa cu o nădejde arzătoare — aceea că va fi posibil să o salveze de distrugere. El Şi-a săpat via, a curăţit-o şi a îngrijit-o. A fost neobosit în străduinţele Sale de a salva via pe care El Însuşi o sădise.

Timp de trei ani, Domnul luminii şi al slavei mersese încoace şi încolo prin mijlocul poporului Său. Matei 11, Deşi răsplătiseră binele cu rău, iar iubirea Sa cu ură Psalmii5El urmase neabătut misiunea Sa plină de milă.

cum să îndepărtezi o ridă adâncă de pe frunte

Niciodată aceia care căutaseră harul Său nu fuseseră respinşi. Fiind un călător fără 16 Tragedia veacurilor cămin, având zilnic parte de învinuiri şi de lipsuri, El trăia pentru a sluji nevoilor omeneşti şi pentru a uşura durerile lor, invitându-i să primească darul vieţii. Valurile de milă, respinse de acele inimi îndărătnice, se reîntorceau cu o mai mare gingăşie şi o iubire de nedescris.

Dar Israel întorsese spatele celui mai bun Prieten al său şi Aceluia care singur îl putea ajuta. Invitaţiile iubirii Sale fuseseră dis- preţuite, sfaturile Sale fuseseră călcate în picioare, iar avertismentele Sale fuseseră luate în râs. Ceasul nădejdii şi al iertării era gata să cum să îndepărtezi o ridă adâncă de pe frunte cupa mâniei lui Dumnezeu cel îndelung răbdător era aproape plină. Norul care cum să îndepărtezi o ridă adâncă de pe frunte adunase prin veacurile de apostazie şi răzvrătire, acum întunecat [21] de nenorociri, era gata să se reverse peste un popor vinovat; iar Acela care singur putea să-i salveze de soarta care stătea să se dezlănţuie fusese dispreţuit, insultat, lepădat şi în curând urma să fie răstignit.

Când Hristos avea să atârne pe crucea Calvarului, ziua lui Israel, ca popor favorizat şi binecuvântat de Dumnezeu, avea să se sfârşească. Chiar şi pierderea unui singur suflet este un dezastru care depăşeşte infinit de mult câştigurile şi comorile lumii; însă atunci când Hristos privea asupra Ierusalimului, condamnarea unei cetăţi întregi, a unui popor întreg, era înaintea Lui — cetatea aceea, naţiunea aceea care fusese odinioară poporul ales al lui Dumnezeu, comoara Sa deosebită.

Proorocii plânseseră apostazia lui Israel şi nenorocirile teribile care le fuseseră partea din cauza păcatelor lor. Ieremia dorise ca ochii să-i fie un izvor de lacrimi, ca să plângă zi şi noapte pe cei ucişi ai fiicei poporului său, pentru turma Domnului, care era dusă în robie Ieremia 9, 1; 13, Cât de mare era atunci durerea Aceluia a cărui privire profetică cuprindea, nu ani, ci veacuri!

El îl vedea pe îngerul pierzător cu sabia ridicată împotriva cetăţii care fusese multă vreme locuinţa lui Iehova. De pe culmea Muntelui Măslinilor, chiar din locul care mai târziu urma să fie ocupat de Titus şi oastea sa, El privea peste vale la curţile şi porticurile sfinte şi, cu ochii întunecaţi de lacrimi, vedea într-o perspectivă groaznică zidurile înconjurate de oştile vrăjmaşe.

Auzea şirurile de armate mărşăluind la război. Auzea glasul mamelor şi al copiilor strigând după pâine în cetatea asediată. Vedea casa Sa sfântă şi frumoasă, palatele şi turnurile ei date flăcărilor, şi în locul unde ele fuseseră odinioară, numai un morman de ruine fumegânde.

În pedeapsa trecătoare, gata să cadă peste copiii săi, El vedea doar primii stropi din cupa mâniei pe care, la judecata din urmă, aveau să-i bea până la drojdii.

  • Lumiskin crema emag – O viață confortabilă
  • Picioarele imi incetineau in timp ce ma tam sx mi fac drum prin multimea densa, dar acele uriasului mu pareau si incetineasci.
  • Crezi că majoritatea gesturilor tale

De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi [22] n-aţi vrut! Am oprit îngerul dreptăţii, te-am chemat la pocăinţă, dar zadarnic. Tu n-ai lepădat doar pe slujitori, pe trimişi şi prooroci, ci pe Sfântul lui Israel, pe Mântuitorul tău. Dacă eşti distrus, tu singur porţi răspunderea. Vaiurile unui neam căzut, apăsând sufletul Său, au scos de pe buzele Sale acel strigăt nespus de amar.

El vedea urma păcatului în mizeria omenească, în lacrimi şi sânge; inima Sa era mişcată de o milă necuprinsă pentru cei nenorociţi şi suferinzi de pe pământ; El se străduise să-i mângâie pe toţi. Dar nici chiar mâna Sa nu putea întoarce valul nenorocirilor omeneşti; puţini urmau să caute singurul lor Izvor de ajutor. El era gata să-Şi dea sufletul la moarte pentru a aduce mântuirea în hotarele lor; dar puţini urmau să vină la El ca să poată avea viaţă.

Maiestatea cerului în lacrimi! Fiul Dumnezeului nemărginit, tul- burat în duhul Său, încovoiat de groază! Scena a umplut tot cerul de uimire.

  • Cum să scapi de ridurile adânci dintre sprâncene
  • Cum să ingrijim tăieturile si alte plăgi minore Cum să ingrijim tăieturile si alte plăgi minore Accidente ni se întâmplă tuturor.
  • Un bărbat este student și un profesor este un pas.

Această scenă descoperă grozăvia peste măsură de mare a păcatului; arată cât de grea este răspunderea chiar şi pentru Puterea nemărginită să-l scape pe cel vinovat de urmările călcării Legii lui Dumnezeu.

Privind către generaţia din urmă, Isus a văzut lumea cuprinsă de o amăgire asemănătoare cu aceea care a cum să îndepărtezi o ridă adâncă de pe frunte la distruge- rea Ierusalimului. Păcatul cel mare al ridurile de noapte a fost lepădarea lui Hristos; păcatul cel mare al lumii creştine va fi respingerea Legii lui Dumnezeu, temelia guvernării Sale în cer şi pe pământ.

Preceptele lui Iehova vor fi dispreţuite şi declarate ca fiind fără valoare.

Vrei Un Ten Luminos La început De Primăvară? Iată Ce Trebuie Să ştii | Libertatea

Mili- oane de oameni în robia păcatului, robi ai lui Satana, condamnaţi să 18 Tragedia veacurilor [23] sufere moartea a doua, vor refuza să asculte de cuvintele adevărului în ziua cercetării. Teribilă orbire!

Ridurile Cliaton îndepărtează Refacerea feței Cum să scapi de ridurile faciale acasă. Procedurile de salon pot într-adevăr să rezolve eficient problema apariției adâncimilor pe față.

Ciudată rătăcire!

Citițiși