Peche doubs swiss anti aging

peche doubs swiss anti aging

Ioan Cuza University of Iaşi Ioan Cuza University of Iaşi Abstract. The wind is the result of the interactionof the generalcirculation ofthe atmosphere,localcirculationsandactivesurface characteristics. In a confined space, such as Central Moldavian Plateau, general circulation factors of the atmosphere are relatively the same.

Regionally, northern curvature of the Carpathians deviates the mostly western circulation, transforming it for the studied area in mostly northern circulation, peche doubs swiss anti aging shelter towards west formed by Eastern Carpathians reduces the speeds and the proximity to the Black Sea and Northern Pontic Plain, increases the speeds with the movement to south-east.

The system of valleys and peaks, which directs locally the circulation, resulting in concentrations of the currents, deviations and channeling, is oriented mostly according to the dominant direction of the wind, north-south, factor which favors increasing speeds. Only in the west part of the Central Peche doubs swiss anti aging Plateau, the system of valleys and peaks acquires orientations NW-SE or even W-E, also favorable orientations for directions complementary to north, directions which have high frequencies and register big speeds.

The increase of the altitude leads to proportional increases, but moderate of the speed of wind. The used meteorological stations Plopana and Huşi are representative for Central Moldavian Plateau, constituting a representative profile, W-E and a decrease of anti aging drugs in ghana altitude from west to east, where the distance towards the Carpathians increases and approaches to Pontic Plain and the Black Sea.

It was used data for a period of 30 yearsregarding the frequency and average speed on directions. The data was processed both by classical methods and modern statistic methods, the results of the research being presented below. Keywords: wind speed, wind direction,frequency, statistic methods, Central Moldavian Plateau.

COMMUNICATION, CONTEXT, INTERDISCIPLINARITY

Introducere Deoarece spaţiul studiat are o suprafaţă restrânsă, iar impactul circulaţiei generale a atmosferei este în linii mari acelaşi pentru staţiile utilizate, s-a realizat repartiţia spaţială pe orizontală şi verticală, în altitudine, luând în considerare alte considerente decât circulaţia generală a atmosferei.

Datele climatice utilizate pentru acest studiu provin de la staţiile reprezentative pentru arealul Podişului Central Moldovenesc Plopana şi Huşiîntrucât sunt amplasate la latitudini apropiate, una în vestul şi cealaltă în estul ariei studiate, putându-se astfel evidenţia diferenţierile dintre vestul şi estul podişului. Pentru realizarea acestei lucrări s-au utilizat atât metode clasice de prelucrare a datelor la medii lunare şi anuale, realizarea de grafice şi tabele, obţinute cu ajutorul metodelor Office.

peche doubs swiss anti aging

O altă metodă utilizată a fost cea comparativă, utilizată pentru studioul distribuţiei spaţiale a vitezei vântului. Pentru determinarea caracteristicilor vântului s-au mai utilizat diferiţi parametri statistici, sume şi medii, abateri absolute, coeficienţi de variaţie etc. Deşi vitezele cresc spre est, valorile vitezelor medii anuale la cele două staţii meteorologice sunt asemănătoare, pentru că, spre vest, la Plopana, altitudinea este mai ridicată tab.

De obicei acest coeficient se exprimă sub formă de procente şi cu cât valoarea variaţiei este mai aproape de zero cu atât variaţia este mai slabă, setul de date este mai omogen, media având un grad ridicat de reprezentativitate.

Cu cât valoarea lui v este mai mare cu atât variaţia este mai intensă, şirul de date este mai eterogen, iar media are un nivel de semnificaţie scăzut. În aria studiată, conform bibliografiei, viteza vântului creşte de la vest spre est, odată cu îndepărtarea de adăpostul lanţulului Carpatic, şi dinspre nord, nord-vest spre sud, sud-est, odată cu apropierea de Marea Neagră şi stepa nord-pontică, ca şi odată cu creşterea altitudinii.

În urma studiului comparativ dintre zona de vest peche doubs swiss anti aging podişului şi cea de est am obţinut rezultate prezentate în continuare. Rezultate Lucrarea de faţă şi-a propus peche doubs swiss anti aging aducă contribuţii la cunoşterea vitezei şi direcţiei vântului pe arealul Podişului Central Moldovenesc, prin alte metode decât cele clasice, utilizând metode şi formule statistice aplicate vitezei şi direcţiei vântului.

Regimul lunar al vitezelor vântului la cele două staţii meteorologice analizate este prezentat grafic în fig.

Repartiţia vitezei vântului pe parcursul anului a fost asemănătoare, o confirmă şi media glisantă aplicată graficului, iar diferenţele între cele două staţii sunt foarte mici. La staţia Plopana s-au înregistrat valori mai mari ale vitezei vântului decât la Huşi pe tot parcursul anului, valorile maxime fiind în sezonul rece, iar în peche doubs swiss anti aging cald, în lunile iulie şi august, înregistrându- se vitezele minime pentru ambele staţii. Viteza medie lunară la staţiile Plopana şi Huşi 10 11 perioada în studiu Acest lucru s-a putut evidenţia foarte bine prin reprezentarea grafică a abaterii individuale absolute, ce are formula de calcul şi reprezintă abaterea valorilor lunare individuale faţă de media multianuală a respectivei perioade.

În figurile 2 şi 3 sunt reprezentate abaterile individuale absolute pentru staţia Plopana respectiv Huşi.

Indiferent dacă graficul vitezei medii lunare multianuale indică un demers paralel şi o evoluţie asemănătoare, prin analiza abaterilor s-a constatat că există diferenţe în evoluţia vitezei vântului în perioada pentru care s-a avut în vedere.

peche doubs swiss anti aging

Diferenţele apar şi vizual în grafic dar şi valoric, astfel că la staţia Plopana valoarea medie a abaterilor la nivel peche doubs swiss anti aging este - 0, iar la staţia Huşi 0, Din aceste valori întelegem că la staţia Plopana vitezele vântului au scăzut mai mult fată de media multianuală întrucât valoarea negativă indică o abatere negativă, comparativ cu staţia Huşi unde valoarea abaterii este pozitivă.

O altă metodă prin care am încercat analiza evoluţiei valorilor vitezei medii a vântului, de data aceasta pentru valorile medii anuale, este abaterea medie peche doubs swiss anti aging sau abaterea standard şi se determină precum o medie patratică din valorile abaterilor pentru toţi anii din şirul de date.

  1. Bioderma atoderm crema fata
  2. Acta Musei, II.

Formula de calcul este după cum urmează:, unde x i eprezintă valoarea medie din care se scade media aritmetică a întregului şir care se împarte sub peche doubs swiss anti aging la numărul de valori din şirul respectiv.

Acest indicator, abaterea medie pătratică este mai concludent decât abaterea medie liniară, Fig. Abaterea absolută a vitezei medii lunare a vântului la Plopana 11 12 Fig.

Abaterea absolută a vitezei medii lunare a vântului la Huşi întrucât prin ridicarea la pătrat se scot în evidenţă abaterile mari în valoarea absolută, acestea influenţând într-o măsură mai mare gradul de variatie al variabilelor analizate.

Abaterea medie pătratică pentru peche doubs swiss anti aging medie anuală a vântului Se poate observa că trendul abaterilor păstrează aceaşi orientare ca şi la abaterea absolută, în prima parte valori mai mari ale abaterii la staţia Plopana, ca apoi să scadă în timp ce staţia Huşi prezintă o creştere a valorilor.

COMMUNICATION, CONTEXT, INTERDISCIPLINARITY - PDF Free Download

Dezavantajul acestei metode este reprezentat de faptul că radicalul prezent în formulă elimină semnul negativ, astfel eliminând o caracteristică importantă, şi anume semnul abaterii, pozitive sau negative fig. O caracteristică importantă în analiza vântului, pe lângă viteză, mai ales în studiul favorabilităţii climatice pentru dezvoltarea energiei eoliene, este reprezentată de determinarea direcţei vântului.

Pentru staţia Plopana vitezele maxime se înregistrează din două direcţii principale Nord şi Sud după cum urmează în figura 5. Valori mari ale vântului se înregistrează şi din direcţiile nord-vest şi sud-est, iar valorile minime sunt înregistrate din direcţiile est şi nord-est.

Catalog de biscuiţi de pahar : Listă Mărci

Valorile maxime sunt din direcţiile sud şi nord pe fondul canalizării maselor de aer datorită sistemului de văi şi culmi, iar la scară mai mare se impune prin prezenţă lanţul carpatic, ce favorizează o direcţionare pe orientarea nord-sud. Odată cu deplasarea spre est, această influenţă scade, fapt care se observă şi în repartiţia vitezelor pe direcţii la staţia Huşi, după cum se poate analiza în figura 6.

Aici se pot observa schimbarea direcţiei vântului odată cu depărtarea de arcul carpatic şi apropierea de Câmpia Panonică, din direcţie predominant nord-sud asa cum este la staţia Plopana, la o viteză mai mare din direcţia nordvest si nord, deci o schimbare către direcţia generală. Frecvenţa vântului pe direcţii la staţiile Plopana şi Huşi În distribuţia frecvenţelor pe direcţii pentru cele două staţii se observă că viteza maximă înreistrată la staţia Peche doubs swiss anti aging din direcţie sudică este datorită vitezelor mari dar pe durată scurtă, care au favorizat creşterea mediei, întrucât frecvenţa predominantă este din direcţia nord-vestică.

Cu excepţia frecvenţei predominante din direcţia nord-vestică la Plopana, graficul frecvenţelor se mulează pe graficul vitezei vântului, astfel că direcţiile de unde se înregistrează vitezele minime sunt şi pentru frecvenţele cele mai reduse, respectiv direcţiile est şi nord-est Fig.

În figurile următoare am expus grafic cele două variabile ale vântului pentru o evaluare a potenţialului climatic energetic eolian, pentru ce orientare ar fi mai productivă. În acest grafic se poate observa mai bine şi ideea amintită mai 14 15 peche doubs swiss anti aging, cum că viteza vântului are un tred asemănător cu cel al frecvenţei pe direcţii.

Direcţiile predominante ale frecvenţelor sunt nord-vest, sud şi nord iar luând în considerare şi vitezele vântului, sunt cele mai bune direcţii din punct de vedere al productivităţii energetice.

Mai importantă pentru producerea energiei eoliene este viteza, care prin formulă se ridică la pătrat, astfel valorile maxime sunt scoase în evidenţă, însă deoarece diferenţele sunt foarte mici, iar frecvenţa este predominantă din direcţia nord-vestică, favorabilitatea producerii energiei eoliene, precum şi orientarea turbinei eoliene ar trebui să fie pe direcţia nord, nord-vest. Comparativ cu Plopana unde se înregistrează mai multe direcţii principale, pentru staţia Huşi, aceste direcţii prezintă valori mai reduse, ieşind în evidenţă preponderent două direcţii, atât la viteza vântului cât şi la frecvenţă fig.

sandre du doubs en été

Concluzii În urma acestui studiu comparativ pe profilul vest-est, între staţiile Plopana şi Huşi, au rezultat peche doubs swiss anti aging după cum urmează. Am încercat să scoatem în evidenţă evoluţia valorilor viteei vântului prin două tipuri de abatere, respectiv abaterea individuală absolută şi abaterea medie pătratică.

Cea din urmă este mai concludentă decât abaterea medie liniară întrucât prin ridicarea la pătrat se scot în evidenţă abaterile mari însă pentru elementele care au şi valori negative, nu este anti-imbatranire truederma să fie utilizată deoarece prin ridicarea la pătrat se shimbă semnul.

peche doubs swiss anti aging

Tendinţa vitezei vântului este în scădere pentru ambele staţii, însă la Plopana este o scădere mai bruscă indicată de abaterile cu diferenţe mici dar negative faţă de media 15 16 multianuală, comparativ cu Huşi unde abaterile sunt pozitive.

Diferenţa este este datorată înflunţei altitudinale, întrucât odată cu deplasarea spre est şi sud-est viteza vântului creşte, precum şi orientarea se schimbă din direcţii predominant nordice în direcţii nord - nord-vestice, ţinând cont şi de distanţa dintre cele două staţii de aproximativ 65 km. Modificarea trendului vântului spre est sud-est este reprezentativă prin frecvenţele şi vitezele pe direcţii, astfel la staţia Plopana viteza avea o viteză maximă pe axa nord-sud, iar la staţia Huşi direcţia predominantă se schimbă către nord-vest.

Schimbarea direcţiei dinspre nord spre vest odată cu depărtarea de barajul orografic şi apropierea de Marea Neagră reiese din valorile vitezei pe direcţii.

Ştefan cel Mare, Suceava, an. VI, s. Cantemir, nr. Cuza, Iaşi, pg Apostol, L. Universităţii, Suceava. Bâzâc, Gh. Bordei-Ion N. Academiei, Bucureşti.

Citițiși